Prof. Dr. Süleyman Uludağ'ın Eserleri

İbn-i Haldun Üzerine Araştırmalar
Satı el Husri
Çev: Süleyman Uludağ

İbn-i Haldun Üzerine Araştırmalar
Satı el-Husri
Çeviren: Süleyman Uludağ

Bu eser İbn Haldun'la ilgili çalışmalara bir "Giriş" niteliğindedir. Mukaddime'yi okumak veya İbn Haldun'un görüşleri üzerinde araştırmalar yapmak isteyenler daha önce bu eseri okurlarsa konuyu daha iyi ve daha doğru kavrama imkanına sahip olurlar.

---------

Yayın Yılı: 2001; 416 sayfa; İTHAL; 13,5x19,5 cm;
KARTON KAPAK; ISBN:9756611301

İslâm Düşüncesinin Yapısı
Prof. Dr. Süleyman Uludağ

İslâm Düşüncesinin Yapısı
Prof. Dr. Süleyman Uludağ

İslâm düşüncesinde nas ve nakil, bir insandaki hafızaya, akıl ve istidlal, muhakemeye; ilham ve sezgi, hisse benzetilebilir. Hafıza olmazsa düşünmenin, muhakeme olmazsa hafızanın, his olmazsa yaşamanın önemi yoktur. Elinizdeki eser bu noktalardan kalkarak islam düşüncesinin boyutlarını tesbit ediyor.

------

288 sayfa; 3.HAMUR; 14x16 cm; KARTON KAPAK; ISBN:9757462640

İslâm'da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış
Prof. Dr. Süleyman Uludağ

İslâm'da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış
Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Elinizdeki kitap riba (ve bu arada faiz) konusundaki bilgilerimizi kaynaklardan itibaren yeni değerlendirmelere tabi tutmakta ve yukarıda değinilen yaklaşımları gündeme getirmektedir.

------

344 sayfa; 3.HAMUR; 14x20 cm;KARTON KAPAK; ISBN:9757462993

İslâm Siyaset İlişkileri
Prof. Dr. Süleyman Uludağ

İslâm Siyaset İlişkileri
Prof. Dr. Süleyman Uludağ

İslam toplumu canlı ve hareketli olduğu dönümlerde, ihtiyaçları doğrultusunda kendi meselelerini kendisi ortaya koyuyor ve yine kendisi çözmeye çabalıyordu. Bu meseleler miadlarını ve tabii ömürlerini doldurunca da yerine lüzumlu ve güncel olanlarını koyuyor, eskilerini kültür deposuna kaldırıyordu. Yabancıların dışardan empoze ettikleri çözümler konusunda da son derece dikkatli davranıyordu. Değişim ile geleneğin birlikte düşünülmesi şarttır. Önemli olan bu iki sosyal realitenin bağdaştırılması ve uyum içinde işlevlerini yerine getirmelerinin sağlanmasıdır.
---------
264 sayfa; 3.HAMUR; 14x20 cm; KARTON KAPAK; ISBN:9757032301

SÛFΠ Gözüyle Kadın

Prof. Dr. Süleyman Uludağ
SÛFÎ GÖZÜYLE KADIN
Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Eser ehl-i tasavvufun kadınla ilgili görüşlerini ortaya koyarken, onların fikir ve tavırlarını doğru bir şekilde tesbit edip en güvenilir kaynaklara dayanmaya özen göstermektedir. " Mutasavvıflar ve ehl-i ilim aynı kültür çevresinin mensupları olmaktan başka, Kur'an ve Hadis'e dayandıklarından kanaatlerinin belli bir ölçüde çakışması normaldir."
--------

Dizi : İrfan ve Tasavvuf
Ebat : 14X21 cm.
Sayfa : 126
ISBN : 975-574-097-X


Doğuş Devrinde Tasavvuf
Kelabazi
Çeviren:Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Doğuş Devrinde Tasavvuf
Kelabazi
Çeviren:Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Kelabazi başta hadis olmak üzere fıkıh ve diğer İslami ilimlerle de ciddi şekilde ilgilenmiştir. Köklü bir tasavvuf kültürü yanında diğer İslami ilimlere de vakıf olması, tercümesini sunduğumuz eserin değerini artıran unsurlar arasındadır.

328 sayfa; 3.HAMUR; 16x24 cm;
KARTON KAPAK; ISBN:9757462322;


Mukaddime 1
İbni Haldun Prof.
Çev: Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Mukaddime 1
İbni Haldun Prof.
Çev: Prof. Dr. Süleyman Uludağ


Dergah Yayınları mevcut neşir ve tercümeleri gözden geçirerek ve yazmalardan faydalanarak hazırlanan bu eseri iki cilt halinde neşrediyor.

I.Cilt 802 sayfa;
II.Cilt 760 sayfa;
3.HAMUR; 16x24 cm;
KARTON KAPAK;


Kuşeyri Risalesi
Abdulkerim Kuşeyri
Çev: Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Kuşeyri Risalesi
Abdulkerim Kuşeyri
Çev: Prof. Dr. Süleyman Uludağ


Elinizdeki Risale Kuşeyri'den önceki tasavvufi hayatın bir özeti olduğu gibi Gazali başta olmak üzere kendisinden sonra bu sahada fikir yürüteceklere de ışık tutmuştur.

3.HAMUR; 16x23 cm; KARTON KAPAK; ISBN:9757032638;


Kelam İlmi ve İslam Akaidi
Taftazani
Çev: Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Kelam İlmi ve İslam Akaidi
Taftazani
Çev: Prof. Dr. Süleyman Uludağ


Elinizdeki tercüme, akaid-kalem tarihçesini konu alan bir "Giriş"ten başka geniş dipnotları ve açıklamaları da ihtiva etmektedir. Bu dipnotlarda kalemi konularda diğer mezheplerin, mutasavvıfların, filozofların görüşlerine temas edilmiş, böylece esere bir bütünlük kazandırılmıştır.

478 sayfa; 3.HAMUR; 16x24 cm;
KARTON KAPAK; ISBN:9757462195


Hakikat Bilgisi
Hucvuri
Çev: Prof. Dr. Süleyman Uludağ

 

Hakikat Bilgisi
Hucvuri
Çev: Prof. Dr. Süleyman Uludağ


Tercümenin baş kısmında, Hucviri'nin dönemi, hayatı ve eserleri ile Keşfu'l-mahcub'u tanıtan ve tahlil eden geniş bir "Giriş" yer almaktadır.

608 sayfa; 3.HAMUR; 16x24 cm;
KARTON KAPAK; ISBN:9757462934